V kraj Grajena pripelje človeka pot po prelepi dolini, ki jo obkrožajo mehki slovenskogoriški griči, bogato porasli s sadnim drevjem in vinsko trto. Cesta sledi potoku Grajena, po katerem je kraj pred skoraj tisoč leti dobil ime. Tam, kjer so se griči spoštljivo umaknili vsaksebi in naredili prostor ljudem, je že zdavnaj zraslo naselje. Sredi naselja pa živo utripa njegovo srce – šola.


Leta 1942 so Nemci pričeli v Grajeni graditi vojaško bolnišnico. Ob koncu 2. svetovne vojne je bila zgradba v surovem stanju. Po odločitvi, da bo v zgradbi domovala šola, so se gradbena dela nadaljevala šele od avgusta 1946.
9. februarja 1947 je bila samostojna osnovna šola v Grajeni slovesno odprta, in 12. februarja 1947 je pričela z rednim poukom za 128 otrok. V prvih letih so bile razmere za delo izjemno težke.
S šolskim letom 1952/53 je bila zaradi upada števila učencev ukinjena popolna osnovna šola, ostali so učenci od 1. do 5. razreda, učenci višjih razredov pa so morali peš na Ptuj, Vurberk ali Destrnik. 1. januarja 1963 je šola postala podružnica Osnovne šole Franc Osojnik Ptuj.
Najpomembnejši dogodek v zgodovini šole pa je bila ponovna pridobitev statusa popolne osemletke v šolskem letu 1975/76, ko so se grajenski učenci višjih razredov iz centralne šole vrnili na podružnico. V šolskem letu 1996/97 je bila urejena zasilna računalniška učilnica, kjer poteka pouk računalništva za učence.

V šolske letu 2001/2002 smo dočakali gradnjo nove šole. Učenci razredne stopnje so imeli pouk v nadomestnih prostorih v Gasilskem domu in Domu krajanov na Grajeni. Učenci predmetne stopnje so imeli pouk v matični šoli.


Slikovito podeželsko razloženo naselje ob jugozahodnem robu Slovenskih goric. Leži na nadmorski višini 240 – 280 metrov. Upravno tvori skupaj z naselji Grajenščak, Krčevina pri Vurberku in krčevina pri Ptuju t.i. primestno četrt mestne občine Ptuj. Leži 5 kilometrov severno od Ptuja ob cesti Ptuj – Vurberk – Maribor.

Samo naselje leži v dolini ob potoku Grajena, ki se s svojimi meandri vije med okoliškimi nizkimi slemeni in griči. Ugodne naravne razmere so omogočale že zelo zgodnjo poselitev tega območja. V rimskih časih je v bližini potekal rimski vodovod, ki je oskrboval del takratnega Petovia. Po Grajenski dolini je vodila rimska cesta proti Flavii Solvi.
V razvoju srednjeveške kolonizacije je bilo območje kolonizirano že do 12. stol., takrat se tudi v listinah omenjajo prva naselja, med njimi Grajena (ime je naselje dobilo po potoku). Prvič je omenjeno leta 1204, ko je pesnik Wolfram von Eschenbach napisal knjigo Persifal und Tuturel in v njej tudi verz: “Kjer Grajena v Dravo zlatonosno teče …”.
Gre za strnjeno naselje Grajena v dolini, po okoliških gričih pa prevladujejo razložena naselja, kjer so domovi razporejeni v dolgih nizih po slemenih.
Opuščanje kmetijske dejavnosti in modernizacija sta vnesla v naselje mnoge prvine urbane arhitekture, kar se kaže v novih zgradbah ali po prizidkih k staremu domu. V bližini najdemo še kar precej prvin tipične panonske hiše, ki je bila butana iz ilovice in krita s slamo.


Kraj ima danes približno 2000 prebivalcev in bi o depopulaciji težko govorili, saj naša šola vpisuje vsa leta enakomerno število učencev in to kljub generalnemu padcu natalitete. To dokazuje, da je kraj izredno privlačen za gradnjo novih individualnih hiš. Tako se prebivalci izognejo bivanju v mestu samem. Še vedno pa so v Ptuju kot najbližjem urbanem središču oz. gravitacijskem centru, le v pičlih petih minutah vožnje po lepi in dobro urejeni regionalni cesti. Po tej prometni povezavi poteka tudi velik del prometa dnevnih migrantov na relaciji Ptuj – Maribor.


V gospodarskem pogledu predstavlja Grajena z okolico deloma se tradicionalno kmetijsko pokrajino, kamor pa se zelo hitro vrivajo posamezni segmenti terciarnega in kvartarnega sektorja gospodarstva. Že zelo zgodaj se je razvilo poljedelstvo in vinogradništvo, danes pa je večina prebivalstva neagrarnega. Zaposleni so predvsem v sekundarnem sektorju, gravitirajo pa v Ptuj in Maribor. V širšem območju Grajene je nekaj trgovin, cvetličarna, več gostinskih obratov, dva kmečka turizma. V naselju stoji kot javni objekt še gasilski dom in kulturni dom. Ta je središče živahne kulturne dejavnosti krajanov. Prepevajo v dveh pevskih zborih in igrajo v dramski skupini Prosvetnega društva Grajena.

Zanimiv kraj, vreden obiska. Pridite si ga ogledat in ne bo vam žal. 

            
Šola nekoč in danes 

 

(Visited 547 times, 1 visits today)